CENÍK

Smluvní strany (zhotovitel, objednatel) spolupracují na základě rámcové smlouvy o dílo, která je uzavřena v souladu s ustanoveními § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 6-ti měsíců ode dne předání díla. Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za provedení díla zaplacena splatná cena díla objednatelem.

Cena za dílo se stanoví dohodou stran a bude vyúčtována z těchto cenových sazeb a položek:

   1 pracovní hodina / 1 servisní pracovník       550,- Kč

   1 cestovní hodina / 1 servisní pracovník       200,- Kč

   kilometrovné                                                           10,- Kč/km

   uvedené ceny bez DPH

Po telefonické domluvě můžeme nabídnout okamžitý servisní zásah o víkendech a nočních hodinách s příplatkem 50%.

Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury – daňového dokladu, když podkladem pro její vystavení bude příslušný montážní protokol.

 

Faktura – daňový doklad je splatná do 14 dnů od jejího vystavení. Pro případ prodlení objednatele s úhradou příslušné splatné faktury – daňového dokladu sjednaly strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv splatné faktury – daňového dokladu o více než 14 dnů po lhůtě její splatnosti není zhotovitel povinen provést pro objednatele další dílo, když v takovémto případě není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku podle rámcové smlouvy o dílo